Stanowiska i pisma

Wniosek - okulary korygujące

Gdańsk,  03.03.2021 r.        

                                                     

Szanowna Pani
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska

 

WNIOSEK
o wyasygnowanie dodatkowych środków na zapewnienie nauczycielom okularów korygujących wzrok

 

 

 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z siedzibą w Gdańsku zwraca się z wnioskiem o wyasygnowanie dodatkowych środków pieniężnych na zapewnienie nauczycielom okularów korygujących wzrok w związku
z obowiązkiem realizacji dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk obowiązków z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy monitorze ekranowym. Przyjęta w tym zakresie dodatkowa pomoc zdrowotna dla nauczycieli, oparta
na zasadzie wyrażonej w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, jest w obecnej sytuacji epidemicznej nieadekwatna i niewystarczająca.

Postulujemy ponadto o współpracę organu prowadzącego i dyrektorów szkół w przedmiocie profilaktyki zdrowotnej oraz określenia nowych zasad refundacji okularów korekcyjnych. Istotne znaczenie ma w tej materii zwłaszcza częstotliwość oceny zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, występująca na stanowisku pracy, która warunkuje przekazywaną lekarzowi medycyny pracy informację o  czynnikach szkodliwych dla zdrowia, w tym wspomnianej pracy zdalnej przy monitorze ekranowym.

 

UZASADNIENIE

 

1.

 

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje obowiązek realizacji zadań oświatowych, w tym zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 2.

 

Zgodnie z art. 2376 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

3.

Do środków ochrony indywidualnej należy zaliczyć okulary korygujące wzrok, które, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. poz. 973), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

 

4.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z 18.05.2011 r., IV SA/Po 196/11 (LEX nr 896154),
nie mają znaczenia założenia, jakie przyjął pracodawca odnośnie do ilości czasu pracy przy komputerze na przedmiotowym stanowisku, lecz faktyczny wymiar czasu, jaki pracownik musi poświęcić na pracę przy komputerze. Nie jest także istotna okoliczność, że przekroczenie połowy dobowego czasu pracy przy komputerze może nie wystąpić każdego dnia. Przyjęcie bowiem interpretacji, że tylko powołany przepis wymaga, aby pracownik codziennie pracował przy komputerze więcej niż połowę dobowego czasu pracy prowadziłoby do obejścia prawa. Pracodawca zawsze miałby bowiem możliwość takiej organizacji pracy, aby przynajmniej raz
w tygodniu normy pracownik tej normy nie przekraczał, niezależnie od ilości czasu pracy spędzonego przy komputerze w pozostałe dni.

Podsumowanie: Kodeks pracy zobowiązuje dyrektorów szkół do nieodpłatnego dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej, które mają na celu zabezpieczenie go przed wpływem niebezpiecznych dla zdrowia czynników w miejscu pracy. Ponieważ wydatki związane z refundacją okularów korekcyjnych dla nauczycieli nie mają bezpośredniego związku
z realizacją zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki zachodzi potrzeba wyasygnowania na ten cel dodatkowych środków przez organ prowadzący szkołę. Biorąc pod uwagę powyższe wniesienie przedmiotowego wniosku stało się konieczne i jest zasadne.

Z poważaniem
Bożena Brauer

Image

Komisja Międzyzakładowa
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" w Gdańsku

ADRES

80-886 Gdańsk,
ul. Targ Drzewny 3/7

tel. (58) 308 47 25,
fax (58) 308 47 26

BIURO CZYNNE

w godz. 1000 - 1600
czwartek w godz. 1000 - 1700
piątek w godz. 800 - 1400

Biuro mieści sie w DOMU PRASY -
wejście obok apteki Gemini,
IV piętro, winda dojeżdża tylko do III

INFORMACJE

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.