Regulamin

Regulamin Międzyzakładowej Organizacji Związkowej

Regulamin Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku

§ 1

1.    Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku zrzesza pracowników zatrudnionych w publicznych
i niepublicznych gdańskich placówkach oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych, a także placówkach z innych gmin oraz osób zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i w innych zakładach pracy, którzy wyrazili akces przynależności do tej struktury związkowej.

2.    Podstawą działalności Międzyzakładowej Organizacji Związkowej jest Statut NSZZ ,,Solidarność'' oraz uchwały władz Związku.

3.    Siedzibą organizacji jest Gdańsk.

4.    Źródłem finansowania NSZZ ,,Solidarność'' POiW w Gdańsku są:

     1)    składki członkowskie,
     2)    dotacja pracodawców na działalność związkową,
     3)    darowizny.

5.    NSZZ ,,Solidarność'' POiW w Gdańsku podlega rejestracji przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność''.

6.    NSZZ ,,Solidarność'' POiW w Gdańsku wchodzi w skład Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' z siedzibą w Gdańsku.

§ 2

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” w Gdańsku:

1.    Reprezentuje interesy członków wobec pracodawców, władz samorządowych, państwowych, instytucji oświatowych oraz władz Związku;

2.    Koordynuje działalność związkową;

3.    Przygotowuje lub opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących spraw zawodowych w zakresie oświaty i wychowania, a także problemów socjalno-bytowych emerytów i rencistów;

4.    Czuwa nad przestrzeganiem prawa pracowniczego, szczególnie w zakresie zatrudniania i wynagradzania oraz warunków pracy;

5.    Inicjuje i koordynuje inne działania określone w § 7 Statutu NSZZ „Solidarność”.

§ 3

Władzami Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” w Gdańsku są:

1.    Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD),
2.    Komisja Międzyzakładowa (KM),
3.    Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna (MKR).

§ 4

1.    Międzyzakładowe Zebranie Delegatów tworzą delegaci wybierani zgodnie z ordynacją wyborczą NSZZ ,,Solidarność'' oraz uchwałami Komisji Międzyzakładowej.

2.    Sesje zwyczajne MZD odbywają się dwa razy w czasie trwania kadencji i zwołuje ją Komisja Międzyzakładowa.

3.    Sesje nadzwyczajne mogą być zwołane na pisemny wniosek:

   1)    Komisji Międzyzakładowej lub jej przewodniczącego,
   2)    Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej,
   3)    1/5 delegatów na MZD.

4.    Do kompetencji MZD należy:

   1)    ustalenie liczebności Komisji Międzyzakładowej, Prezydium (o ile nie upoważniono do tego Komisji Międzyzakładowej), Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej,
   2)    podejmowanie decyzji o utworzeniu list rezerwowych kandydatów do władz związku,
   3)    wybór Komisji Międzyzakładowej i jej przewodniczącego, Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej, delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego oraz Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania,
   4)    przyjmowanie sprawozdań z działalności Komisji Międzyzakładowej i Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej,
   5)    zatwierdzanie programu działania Komisji Międzyzakładowej,
   6)    uchwalanie regulaminu NSZZ ,,Solidarność'' POiW w Gdańsku,
   7)    rozpatrywanie odwołań od uchwały pozbawiającej członkostwa.

§ 5

1.    Do kompetencji Komisji Międzyzakładowej należy:

   1)    wybór Prezydium Komisji Międzyzakładowej,
   2)    podejmowanie uchwał, stanowisk i apeli,
   3)    wskazywanie pracodawcom, na podstawie podjętej uchwały, członków Związku objętych ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy z jednoczesnym upoważnieniem ich do reprezentowania organizacji międzyzakładowej wobec pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy,
   4)    uchwalanie budżetu Komisji Międzyzakładowej na dany rok i rozliczanie jego wykonania,
   5)    powoływanie Międzyzakładowej Komisji Wyborczej,
   6)    wykluczenie członków ze Związku,
   7)    skreślenie z listy członków.

2.    Komisja Międzyzakładowa może przekazać część swoich kompetencji organowi wykonawczemu, czyli Prezydium Komisji Międzyzakładowej w drodze uchwały.

3.    Zebrania Komisji Międzyzakładowej zwoływane są przeciętnie raz w miesiącu (z wyjątkiem wakacji i miesiąca maja).

4.    W zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Kół NSZZ ,,Solidarność'', którzy nie są członkami Komisji Międzyzakładowej.

5.    Odwołanie z funkcji członka Komisji Międzyzakładowej następuje w takim samym trybie jak jego wybór, a ponadto na skutek pisemnej rezygnacji członka Komisji Międzyzakładowej.

§ 6

1.    Prezydium Komisji Międzyzakładowej tworzą: przewodniczący Komisji Międzyzakładowej oraz członkowie KM wybrani przez Komisję Międzyzakładową na wniosek przewodniczącego z jednoczesnym określeniem wyodrębnionych funkcji.

2.    Do zadań Prezydium Komisji Międzyzakładowej należy:

   1)    zwoływanie i organizowanie zebrań Prezydium Komisji Międzyzakładowej,
   2)    zwoływanie i organizowanie zebrań Komisji Międzyzakładowej,
   3)    kierowanie bieżącą działalnością Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku,
   4)    prowadzenie biura Międzyzakładowej Organizacji,
   5)    podejmowanie bieżących decyzji finansowych,
   6)    opracowanie projektu budżetu i sprawozdania z jego realizacji,
   7)    prowadzenie ewidencji członków,
   8)    realizacja uchwał MZD i Komisji Międzyzakładowej,
   9)    podejmowanie spraw interwencyjnych,
  10)    organizacja informacji wewnętrznej,
  11)    promocja Związku - pozyskiwanie nowych członków,
  12)    ustalanie zakresu czynności i wielkości oddelegowań członków Prezydium,
  13)    przyjmowanie członków Związku przez przyjęcie deklaracji członkowskiej,
  14)    reprezentowanie Organizacji Międzyzakładowej na zewnątrz, wobec pracodawców, władz samorządowych, organów prowadzących, nadzorujących placówki oświatowe,
  15)    bezpośrednie reprezentowanie członków Organizacji Międzyzakładowej zatrudnionych w szkołach, placówkach i innych zakładach pracy, w których nie utworzono kół wobec pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy,
  16)    negocjowanie, uzgadnianie, opiniowanie projektów uchwał, regulaminów
i innych aktów prawnych,
  17)    delegowanie przedstawicieli do:
      a)    komisji konkursowej na stanowisko dyrektora placówki oświatowej,
      b)    komisji nagród Prezydenta Miasta Gdańska,
      c)    komisji socjalnej ZFŚS emerytów i rencistów,
      d)    Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
      e)    udziału w naradach dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
  18)    reprezentowanie członków Związku na uroczystościach oświatowych, miejskich, państwowych, związkowych, religijnych, patriotycznych i innych.

3.    Prezydium przedstawia informację o swojej działalności, o ważniejszych decyzjach i uchwałach finansowych.

§ 7

1.    Do zadań Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Komisji Międzyzakładowej i Prezydium, w tym:

   1)    realizacja uchwał MZD,
   2)    zgodność uchwał podejmowanych przez Komisję Międzyzakładową ze Statutem Związku,
   3)    finanse Komisji Międzyzakładowej.

2.    Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza.

3.    Działa na podstawie Statutu oraz Regulaminu.

§ 8

1.    Członkowie organizacji w poszczególnych placówkach oświatowych zrzeszeni są w Kołach.

2.    Koło liczy co najmniej 3 członków.

3.    Do kompetencji Koła w danej placówce należy:

   1)    czuwanie nad przestrzeganiem prawa pracy, przepisów oświatowych, odpowiednich warunków pracy oraz poszanowania godności osobistej pracowników,
   2)    opiniowanie, negocjowanie, uzgadnianie projektów wewnątrzszkolnych aktów prawnych, w tym opiniowanie arkuszy organizacyjnych wraz ze zmianami,
   3)    organizowanie wyborów Społecznych Inspektorów Pracy,
   4)    reprezentowanie członków Związku wobec pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy, na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Komisji Międzyzakładowej,
   5)    występowanie do dyrektora z wnioskami o przyznanie pracownikom nagród i odznaczeń, a także zapomóg losowych i zdrowotnych,
   6)    wyrażanie opinii o pracy dyrektora w uzgodnieniu z Komisją Międzyzakładową,
   7)    opiniowanie wniosków oraz podań o zapomogi losowe kierowane do Komisji Międzyzakładowej.


4.    Członkowie Związku zatrudnieni szkołach, w placówkach i w innych zakładach pracy, w których nie utworzono kół są reprezentowani bezpośrednio przez Komisję Międzyzakładową.

5.    Koło może powołać Komisję Koła.

6.    Koło otrzymuje na swoją działalność 8% odpisu naliczanego od wysokości składek członków koła.

§ 9

1.    Członkowie NSZZ ,,Solidarność” POiW w Gdańsku po przejściu na emeryturę lub rentę, jeżeli spełniają wymogi Statutu, mogą należeć do Koła Emerytów NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku lub pozostać nadal członkami organizacji związkowej obejmującej swoim działaniem ostatniego pracodawcę (§ 7 ust. 1 uchwały KK nr 2/06 z dn. 25.01.2006 r.).

2.    Koło Emerytów może zgłosić akces przynależności w skład Sekcji Regionalnej Emerytów i Rencistów NSZZ ,,Solidarność” Regionu Gdańskiego.

3.    Koło Emerytów działa na podstawie wewnętrznego regulaminu, zgodnego z regulaminem Komisji Międzyzakładowej.

4.    Koło Emerytów korzysta ze wszystkich świadczeń przysługujących innym kołom związkowym.

§ 10

Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygane są w oparciu o Statut NSZZ ,,Solidarność'', uchwały Zarządu Regionu Gdańskiego oraz Komisji Krajowej, Ustawę o Związkach Zawodowych.

§ 11

1.    Niniejszy regulamin został uchwalony uchwałą nr 8 przez Międzyzakładowe Zebranie Delegatów w dniu 25 marca 2023 r. i wchodzi w życie 1 kwietnia 2023 r.
2.    Traci moc regulamin uchwalony przez Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ ,,Solidarność'' Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku w dniu 02.10.2002 r. z późniejszymi zmianami.

Image

Komisja Międzyzakładowa
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ "Solidarność" w Gdańsku

ADRES

80-886 Gdańsk,
ul. Targ Drzewny 3/7

tel. (58) 308 47 25,
fax (58) 308 47 26

BIURO CZYNNE

w godz. 1000 - 1600
czwartek w godz. 1000 - 1700
piątek w godz. 800 - 1400

Biuro mieści sie w DOMU PRASY -
wejście obok apteki Gemini,
IV piętro, winda dojeżdża tylko do III

INFORMACJE

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.